Pravidla: vyhodnoťte společnost a můžete vyhrát ceny v hodnotě 8 000 Kč

Pravidla soutěže: vyhodnoťte společnost a můžete vyhrát dárkový poukaz MALL.CZ v hodnotě 4.000 Kč

UNDELUCRAM SRL (KDEPRACUJEME s.r.o.) – květen 2020

Termín konání soutěže: 12. května - 30. listopadu 2020

  1. DÍL

ORGANIZÁTOR A OFICIÁLNÍ PRAVIDLA KAMPANĚ

Organizátorem je UNDELUCRAM SRL, rumunská právnická osoba, korespondenční adresa: ul. Regele Ferdinand č. 22-26, Centrální Komerční Centrum, 3. patro, Cluj-Napoca, zapsaná v obchodním rejstříku pod č. J12/2388/2019, identifikační číslo 37266398, dále jen „Organizátor“.

Oficiální řád je vypracovány a bude zveřejněny v souladu s platnými právními předpisy v Rumunsku, jeho zveřejněním na oficiálních webových stránkách společnosti UNDELUCRAM SRL https://www.kdepracujeme.cz, a bude k dispozici každému žadateli zdarma. Organizátor si vyhrazuje právo tento řád změnit, tyto změny jsou platné až poté, co se na web stránce https://www.kdepracujeme.cz zobrazí předchozí oznámení o těchto změnách. Přílohy nebo dodatky k řádu tvoří jeho nedílnou součást.

V průběhu propagační kampaně, bude Organizátor provádět následující činnosti:

• bude shromažďovat od účastníků osobní údaje (e-mailovou adresu a jméno); podle zákona č. 677/2001, web www.kdepracujeme.cz zaručuje důvěrnost osobních údajů registrovaných uživateli na webu a všechna práva udělená zákony použitelnými na držitele osobních údajů.

• kontaktuje vítěze za účelem ověření jeho totožnosti a za účelem udělování cen;

• s každým z výherců podepíše Protokol o předání a převzetí cen.

Průběh kampaně v souladu s pravidly tohoto řádu je povinný pro všechny účastníky. Účast v této kampani znamená výslovný souhlas, s přihlédnutím k tomuto Řádu a jeho přijetí všemi účastníky kampaně bez výhrad.

Kampaň může být Organizátorem přerušena kdykoli během doby trvání, v případě vzniku vyšší moci.

2. DÍL

MÍSTO PROVEDENÍ AKCE

Kampaň je organizována a bude probíhat v České republice, online, na stránce www.kdepracujeme.cz.

 3. DÍL

DOBA TRVÁNÍ KAMPANĚ

Kampaň proběhne v období od 12. května do 30. listopadu 2020 v souladu se všemi ustanoveními těchto pravidel.

 4. DÍL

PODMÍNKY ÚČASTI

4.1. Této kampaně se může zúčastnit každý, kdo pracuje v České republice, který dosáhl věku 18 let na začátku kampaně a má aktivní a skutečný uživatelský účet na platformě www.kdepracujeme.cz a který zná ustanovení těchto pravidel, s nimiž plně souhlasí, si přeje účastnit se kampaně v souladu s kroky „5. oddíl-Mechanismus kampaně“ těchto pravidel.

4.2. Společníky, zaměstnanci a spolupracovníky společnosti UNDELUCRAM SRL a jejich rodinní příslušníci (děti, rodiče, sourozenci, manžel / manželka) nemají právo zúčastnit se soutěže.

Účast v této soutěži znamená přijetí ustanovení tohoto nařízení.

Organizátor si vyhrazuje právo neověřit registraci v soutěži uživatelů, kteří nesplňují požadavky soutěže. Účastník může být diskvalifikován kdykoli, pokud Organizátor zjistí jakékoli chování považované za nevhodné při soutěži a s těmito pravidly. Organizátor považuje vstup do soutěže za implicitní přijetí těchto pravidel a považuje všechny poskytnuté údaje týkající se účastníka za pravdivé a správné. V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí týkajících se výše uvedeného, Organizátor tuto účast zruší.

5. DÍL

5.1 MECHANISMUS KAMPANĚ

5.1. Soutěže se může zúčastnit kdokoli, kdo splňuje požadavky stanovené v 4. oddílu výše. Účastník je identifikován na základě e-mailové adresy, na které je zaregistrován.

5.1.1. Pro vstup do soutěže musí uživatelé postupovat podle níže uvedených pokynů:

• vstoupit na stránku www.kdepracujeme.cz;

• vytvořit účet nebo zaregistrovat na již vytvořený účet;

• poskytnout alespoň jeden příspěvek představující jejich vlastní zkušenosti v zaměstnavatelských společnostech v České republice.

Vítězové budou vyhlášeni losováním na http://random.org/.

Existuje pět kol tahu, takto:

  • 1. tah: 2. července. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

  • 2. tah: 4. srpna. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.
  • 3. tah: 2. září. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.
  • 4. tah: 2. října. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.
  • 5. tah: 3. listopadu. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

Po určení výherců bude Organizátor kontaktován po dobu maximálně 48 hodin za účelem ověření jeho totožnosti a udělení ceny;

Pokud vítěz neodpoví Organizátoru nejpozději do 48 hodin, nebude považován za platný a ztrácí jeho práva, cena bude nabídnuta dalšímu vylosovanému účastníkovi.

Aby byl vítěz považován za platného, musí plně dodržovat pravidla platformy www.kdepracujeme.cz

Vítěz musí poskytnout Organizátoru všechny informace, které mohou vést k procesu validace na konci – jméno/příjmení, e-mailová adresa, dodací adresa, telefon, kopie občanského průkazu, podepsaný protokol.

5.2. CENA KAMPANĚ

Po potvrzení výherců udělí Organizátor osm cen (dvě po každém losování) v hodnotě 4 000 Kč (včetně DPH) ve formě dárkových karet MALL.CZ.

Cenu nelze předat ostatním osobám.

Pro potvrzení výherců a udělení ceny bude Organizátor s nimi v kontaktu e-mailem.

Všechny ceny soutěže budou vítězům uděleny nejpozději do 2 kalendářních měsíců od ukončení soutěže.

6. DÍL

PODMÍNKY OVĚŘENÍ

Aby byl účastník schválen jako vítěz, musí současně splňovat podmínky stanovené v bodech a, b, c, d, e níže:

a) Splnit podmínky účasti v 4. dílu;

b) Vstoupit do soutěže podle mechanismu uvedeného v oddílu 5;

c) Poskytnout Organizátorovi požadované kontaktní údaje ve lhůtě stanovené v 1. dílu;

d) Poskytnout Organizátorovi veškeré potřebné informace v procesu validace uvedené v oddílech 1, 5.1 a 5.2.

e) Odpovědět na e-mail obdržený od Organizátora, na adresu uvedenou vítězem pro proces validace, nejpozději do 48 hodin.

 7. DÍL

TERMÍNY A PODMÍNKY UPLATNĚNÉ NA KAMPAŇ

Účast v soutěži je možná pouze online za pomoci internetu.

Jakékoli rozhodnutí přijaté společností UNDELUCRAM SRL v souvislosti s touto soutěží je konečné a nelze proti němu podat odvolání, nebude zapojeno do výměny korespondence a nebude se účastnit žádné komunikace týkající se kampaně, výherců, procedurálních otázek nebo výsledků kampaně.

Organizátor si vyhrazuje právo zablokovat účet uživatelů podezřelých z podvodu účastnického mechanismu.

Organizátor bude mít právo použít obrázek, jména výherců při komunikaci související s kampaní, jakož i v jiných komunikačních materiálech, a výherci výslovně s těmito otázkami souhlasí.

 8. DÍL

ODPOVĚDNOST

9.1. Účastí v soutěži všichni účastníci a potenciální vítěze souhlasí a zavazují se dodržovat a splnit všechny požadavky a podmínky stanovené Organizátorem těmito pravidly, jejich nedodržení znamená osobní a výhradní odpovědnost účastníků a potenciálních výherců.

9.2. Účastí v soutěži všichni vítězové souhlasí s tím, že poskytnou Organizátoru údaje uvedené v oddílu 1 a podepíšou protokol o doručení a obdržení výhry.

9.3. Organizátor není povinen udržovat korespondenci žádostí, které se objeví po určení vítězů.

9.4. Vyhlášení výherců může být veřejnou akcí. S výslovným a jednoznačným souhlasem výherců, který se projeví podepsáním prohlášení, mohou být jejich jméno a obrázek zveřejněny a použity pro reklamní účely pořadateli v různých zvukových a obrazových materiálech a výtiscích. Tato dohoda nepodmíní udělování cen.

9.5. Účastí v soutěži všichni účastníci souhlasí a zavazují se dodržovat a splnit všechny požadavky a podmínky stanovené Organizátorem těmito pravidly, jejich nedodržení znamená osobní a výhradní odpovědnost účastníků a potenciálních výherců.

9. DÍL

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všichni účastníci soutěže mají zaručena práva v souladu se zákonem 677/2001 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů, zejména práva subjektu údajů s ohledem na informace, přístup k údajům, právo na intervence, právo na odpor, adresování příslušnému soudu a stížnost dozorčímu orgánu.

Účelem zřízení databáze je: registrace účastníků, tvorba statistických zpráv o účastnících a budoucí komunikace o kampani, na které se zúčastnili. Organizátor se zavazuje nezveřejňovat osobní údaje třetím stranám.

Organizátor dodrží ustanovení o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, pokud jde o přenos informací elektronickou poštou a jinými elektronickými prostředky.

Hlavní práva uvedená výše, která patří subjektům údajů, mají následující obsah:

1. Právo na přístup k údajům: Každý subjekt údajů má právo získat od Provozovatele na vyžádání a zdarma za jednu žádost za rok, potvrzení, že údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou jím zpracovávány. Tedy na písemnou, podepsanou a datovanou žádost příslušné osoby zaslané na adresu UNDELUCRAM SRL, ul. Regele Ferdinand č. 22-26, Centrální Komerční Centrum, 3. patro, Cluj-Napoca, jednou ročně, bezplatně, společnost UNDELUCRAM SRL, potvrdí, zda používá údaje, které se jej týkají, nebo zastaví její zpracování.

2. Právo zasáhnout do údajů: Každý subjekt údajů má právo na vyžádání a zdarma získat od správce:

(i) případně oprava, aktualizace, blokování nebo vymazání údajů, jejichž zpracování není v souladu se zákonem, zejména neúplných nebo nepřesných údajů;

(ii) případně transformaci údajů, jejichž zpracování není v souladu se zákonem, na anonymní údaje;

3. Právo na odpor: Subjekt údajů má právo kdykoli z oprávněných a legitimních důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací vznést námitku proti zpracovávaným údajům, které se ho týkají, pokud zákon nestanoví jinak.

10. DÍL

POPLATKY A DANĚ

Organizátor se zavazuje vypočítat, srážet, převádět a přiznat daň z příjmu získaného z cen výherci v souladu s platnými právními předpisy.

Organizátor kampaně neodpovídá za placení jiných daní ani jiných finančních závazků souvisejících s nabízenými cenami, za které odpovídá vítěz. Jakékoli další výdaje, které nejsou výslovně pokryty tímto oficiálním řádem, ponese vítěze.

 11. DÍL

UKONČENÍ KAMPANĚ

Tato soutěž může být předčasně ukončena pouze v případě vzniku vyšší moci, a to i v případě, že Organizátor nemůže z důvodů, které nemůže ovlivnit, pokračovat v této soutěži.

 12. DÍL

 SPORY

V případě možných sporů mezi Organizátorem a účastníky kampaně, spory budou urovnány přátelsky jednáním mezi stranami. Pokud není možné vyřešit spory smírně, strany sporu se obrátí na příslušné rumunské soudy, v jejichž jurisdikci se Organizátor nachází.

Účastí v této kampani se účastníci zavazují dodržovat ustanovení a podmínky tohoto Úředního řádu.

 13. DIL PRAVIDLA KAMPANĚ

Pravidla účasti jsou zveřejněna na stránce www.kdepracujeme.cz. Účast v této kampani znamená povinnost znát a dodržovat ustanovení těchto předpisů všemi účastníky soutěže.

Nová hodnocení
Skvělá skupina lidí.
Mám pružnou pracovní dobu, pracují pouze z Home Office, pracovní náplň mám jasně danou, k ...
bezvadný internetový obchod a skvělý zaměstnavatel
Nově přidané platy
Junior obchodní ...
23.000 CZK
Customer Service ...
23.435 CZK
Pokladni
18.500 CZK
Nejnovější zprávy a články
Změny zákoníku práce jsou poměrně rozsáhlé.
Po všech daňových úlevách pro živnostníky přijde řada i na zaměstnance.