Pojmy a podmínky pro přístup a používání stránky www.kdepracujeme.cz

Poslední aktualizace: 11.06.2018

Věnujte pozornost kapitoly Pojmy a podmínky pro přístup a používání stránky. V případě, že nebudete souhlasit s našimi podmínkami používání, nevyužívejte naše Stránky. V případě používání naší Stránky budeme předpokládat, že jste si přečetli a, že souhlasíte s kapitolou Pojmy a podmínky používání a znáte její následky pro vás.

Stránka je v neustále adaptaci, Společnost (dle definice níže uvedené) se snaží neustále implementovat nové funkce. Vyhrazujeme si právo na provádění změn týkajících se Stránky a těchto Pojmů a podmínek, v jakémkoli okamžiku, prostřednictvím zveřejnění v rámci Stránky, bez dalšího upozornění, výjimkou, kdy změny jsou významné, v tomto případě budeme informovat prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli v okamžiku vytvoření účtu v rámci Stránky. Přečtěte znovu Pojmy pravidelným způsobem, tak abyste drželi krok s nejnovější variantou tohoto dokumentu.

1. ÚVOD. POUŽITELNÝ ZÁKON

1.1 Pojmy a podmínky pro přístup a používání („Podmínky“) stránek www.kdepracujeme.cz („Stránka“) představují řád pro fungování a používání Stránky, které jsou závazné pro všechny uživatele, bez ohledu na skutečnosti, zda mají vytvořen účet v rámci Stránky nebo nikoli.

1.2 V tomto dokumentu následující pojmy mají následující význam:

- „Společnost“ nebo „my“ představuje společnost UNDELUCRAM SRL se sídlem v Bukurešti, Ul. Arh. Grigore Cerchez č. 6, 1. obvod, zapsaná v obchodním rejstříku pod č. J40/3977/2017, fiskální kod 37266398, e-mail [email protected]; Společnost provozuje Stránku výlučným způsobem;

- „Uživatel“ nebo „vy“ představuje fyzickou osobou nebo zástupce právnické osoby, která se přihlašuje a používá Stránky prostřednictvím vytvoření uživatelského účtu nebo prostřednictvím přízpůsobení existujícího profilu ze strany Zaměstnavatele;

- „Návštěvník“ představuje fyzickou osobu, která se přihlašuje na Stránku nebo na sekce Stránky, aniž by si vytvořila účet v rámci Stránky;

- „Zaměstnavatel“ představuje jakoukoli právnickou osobu, jejíž profil je dostupný na Stránce, bez ohledu, zda tento profil byl přizpůsoben ze strany určitého Uživatele či nikoli.

1.3 Prostřednictvím Stránky si klademe za cíle:

- poskytovat informace týkající se pracovního prostředí v Rumunsku, informace poskytnuté ze strany osob, které jsou ve vztahu nebo byly ve vztahu z profesionálního hlediska s rumunskými zaměstnavateli s veřejnými profily v rámci Stránky;

- poskytovat informace veřejného zájmu z nejrůznějších oblasti trhu práce, jako například: lidské zdroje, trh pracovních míst, mzdové aspekty atd., strukturované informace jak formou článků (interně vytvořené nebo převzaté z jiných veřejných stránek), tak ve formě veřejných skupinových diskuzí;

- poskytovat Zaměstnavatelům možnost pro přizpůsobení veřejných profilů dostupných na jejích stránce v rámci Stránky, prostřednictvím zveřejnění oznámení týkajících se pracovních míst nebo dostupných internship; uložení prezentace Zaměstnavatele; centralizace poskytnutých hodnocení ze strany Uživatelů v rámci Stránky, týkajících se daného Zaměstnavatele; centralizace informací týkajících se mezd a odměn poskytnutých daným Zaměstnavatelem;

- poskytovat Uživatelům možnost vkládat CV v rámci Stránky; hodnotit zkušenost v rámci vztahu s určitými Zaměstnavateli; zveřejňovat informace týkající se mezd a odměn poskytovaných daným Zaměstnavatelem;

1.4 Dané Podmínky se řídí rumunským právním řádem. Jakýkoli spor vzniklém z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou bude řešen ze strany rumunských soudů a/nebo rumunských kompetentních orgánů.

2. OBSAH A SEKCE STRÁNKY

2.1 Stránka hostí různé online informační zdroje, včetně komunikačních zdrojů, články, zprávy a služby sociální interakce. Stránka je určená jak Návštěvníkům, tak Uživatelům a Zaměstnavatelům.

2.2 Stránka je strukturovaná do více sekci, následovně:

Sekce dostupné Návštěvníkům/Uživatelům/Zaměstnavatelům

a) Sekce určená hostingu informací týkajících se Zaměstnavatelů, informace poskytnuté ze strany Uživatelů, kteří se nacházeli z profesionálního hlediska ve vztahu s rumunskými zaměstnavateli. Tato sekce obsahuje pro každého Zaměstnavatele přítomného na Stránce, podsekce Pracovní místa, Prezentace, Internship, Novinky, Hodnocení, Mzdy, Pohovory, Odměny a Fórum.

b) Sekce Průvodce mezd, určená pro centralizaci článků týkajících se trhu mezd v Rumunsku. Články jsou vytvářené jak ze strany Společnosti, tak převzaté z jiných veřejných stránek. Zároveň sekce představuje komparativní analýzu mezd dostupných v rámci Stránky, rozdělené v závislosti na průmysl, průměrnou mzdu a grafy s mzdami odpovídajícími určitým kalendářním měsícům.

c) Sekce Vzory CV určená pro centralizaci různých vzorů CV pro potřebu Uživatelů k vytvoření CV za účelem použití v rámci Stránky.

d) Sekce Zprávy určená pro centralizaci nejnovějších článků a zpráv z různých oblasti, jako například: lidské zdroje, trh pracovních nabídek, mzdová politika atd.

e) Sekce Kalkulačka představuje aplikaci pro simulaci/odhady týkající se výpočet mzdy.

f) Sekce Top společnosti obsahuje žebříčky vypracované podle různých kritérií: obecné hodnocení, kariérní příležitosti, odměny a bonusy, vyváženost práce/ soukromý život, management, průmysl, kultura a hodnoty.

g) Sekce Pracovní místa, kde lze vizualizovat a řadit, dle různých kritérií, inzeráty volných pracovních míst ze strany Zaměstnavatele.

h) Sekce Přidej příspěvek, kde Uživatele mají možnost vložit informace týkající se jejích zkušenost ve vztahu s určitým Zaměstnavatele.

Sekce dostupné jen Zaměstnavatelům

a) Sekce Kdepracujeme Zaměstnavatel, kde Uživatel, na základě zplnomocnění pro zastupování Zaměstnavatele, po vytvoření účtu v rámci Stránky, má možnost spravovat a přizpůsobovat profil daného Zaměstnavatele v rámci Stránky, a navazovat vztah veřejně s jinými Uživateli, ve jménu Zaměstnavatele; daná sekce zahrnuje více pod-sekci, reprezentativní část těchto pod-sekci je prezentovaná níže:

b) Pod-sekce Fotogalerie, prostřednictvím které Uživatel s pravomocí zastupování Zaměstnavatele má možnost vkládat reprezentativní fotografie z hlediska Zaměstnavatele; prostřednictvím tohoto vkládání, Uživatel a Zaměstnavatel zastupován Uživatelem berou na sebe exklusivní odpovědnost pro právní následky za vkládání fotografií pro další osoby;

c) Pod-sekce Inzeráty, prostřednictvím které Uživatel s pravomocí zastupování Zaměstnavatele má možnost vizualizovat (1) seznam všech dostupných pracovních míst vložených na Stránku Zaměstnavatelem, kterého zastupuje, včetně (2) specifických statistik týkajících se vztahu Uživatelů/ Návštěvníků s každým vloženým inzerátem ze strany Zaměstnavatele;

d) Pod-sekce Import inzerátů API, prostřednictvím které Uživatel s pravomocí zastupování Zaměstnavatele má možnost zaslat Společnosti odkaz na produkt typu Application Programming Interface, společně s instrukcemi týkajícími se jeho používání, který by umožnil Společnosti zveřejnit inzeráty týkající se odpovídajících pracovních míst daného Zaměstnavatele, na základě návštěvy indikovaného odkazu ze strany Uživatele v zastupování Zaměstnavatele; prostřednictvím této možnosti, Uživatel s pravomocí zastupování Zaměstnavatele a/nebo Zaměstnavatel nesou exklusivní odpovědnost za poskytnuté instrukce a odkaz, tzn. správné fungování odkazu a jasnost a úplnost instrukcí.

e) Pod-sekce Analýza corporate, prostřednictvím které Uživatel s pravomocí zastupování Zaměstnavatele má možnost vytvářet a zkoumat informace týkající se činnosti v rámci Stránky a vztahy mezí Uživateli a Zaměstnavateli v konkurenčním postavení se zastupovaným Zaměstnavatelem;

2.3 Obsah v rámci Stránky vychází z různých zdrojů, jako například: články a zprávy vytvořené ze strany Společnosti, převzaté články a zprávy z jiných stránek, informace poskytnuté Uživateli, informace vložené Zaměstnavateli na Stránku.

2.4 Obsah Stránky je poskytován bez žádného poplatku za přihlášení, jakémukoli Návštěvníkovi a/nebo Uživateli. Přesto, určité obsahy jsou dostupné jen Uživatelům.

2.5 Zároveň, určité sekce Stránky jsou dostupné po provedení plateb jako protihodnota některých poskytovaných služeb ze strany Společnosti prostřednictvím Stránky Zaměstnavatelům. To znamená, že máme dva balíky služeb dostupné Zaměstnavatelům: Basic (zdarma) a Corporate (za poplatek). Každý balík zahrnuje určité služby dle popisu zde: https://www.kdepracujeme.cz/zamestnavatele)

2.6 Pod žádnou formou a v žádném případě Společnost nebude omezovat právo na svobodné vyjádření prostřednictvím vymazání zpráv ze strany Uživatelů za peněžní odměny ze strany Zaměstnavatelů a nebude poskytovat podobnou službu v rámci služeb poskytovaných pro Zaměstnavatele.

3. REGISTRACE A BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY

Bezpečnost Uživatelů / Návštěvníků

3.1 Za účelem přihlášení k určitým sekci nebo funkci Stránky je nezbytné vytvořit účet Uživatele.

3.2 Za účelem absolvování procesu registrace, musíte vyplnit registrační formulář dostupný na Stránce, s poskytnutím uživatelského jména, e-mailové adresy a hesla, nebo registrovat se na naši Stránku prostřednictvím socializační stránky.

3.3 Po zaslání registračního formuláře obdržíte zprávu na poskytnutou e-mailovou adresu, s potvrzením registrace. Otevření přijatého e-mailu je nezbytný krok pro validaci účtu Uživatele.

3.4 Účet každého Uživatele je chráněn prostřednictvím zvoleného hesla danou osobou. Máte odpovědnost zachovat mlčenlivost ve věci vlastního hesla a bezpečnosti vašeho účtu. To znamená, jste sám odpovědný za všechny činnosti v rámci vašeho účtu. V případě podezření s ohledem na neoprávněné používání vašeho účtu, kontaktujte nás bez prodlení na e-mailovou adresu [email protected] nebo pomoci tlačítka Feedback na každé stránce v rámci Stránky. Zároveň, ujistěte se, že jste se odhlásili z vašeho účtu, po každém ukončení návštěvy a používání Stránky.

3.5 Každý Uživatel má možnost použit jen jeden účet. Snažíme se ujistit se ohledně tohoto aspektu na základě požádání týkajícího se vyplnění e-mailové adrese v okamžiku registrace účtu v rámci Stránky. Není povoleno používání účtu jiného Uživatele nebo přístup jiných osob n účet daného Uživatele. Každý
Uživatel má povinnost zachovat mlčenlivost ohledně uživatelského jména, hesla a dalších informací pro přístup na účet. Neneseme odpovědnost za používání, zveřejnění nebo ztrátu podrobností, které vyplývají z nedodržení této povinnosti ze strany Uživatelů.

3.6 Uživatele mají povinnost dodržovat následující informace týkající se registrace, používání:

i) mít minimální věk pro zaměstnání (16 let); Stránka není určená pro osoby mladší tohoto věku, hlavně z důvodu skutečnosti, že dané osoby nemají zákonnou možnost být v postavení zaměstnance před tímto věkem.

ii) poskytovat reálné a aktualizované údaje, hlavně informace obsažené v rámci CV; za okolnosti chybějících aktuálních a reálných informací, existuje možnost, že zkušenost používání Stránky nebude optimální.

3.7 Po dobu používání Stránky, určité osobní údaje Návštěvníků/Uživatelů jsou zpracovávané ze strany Společnosti. Všechny informace týkající se osobních údajů jsou dostupné v rámci Politiky pro zpracování osobních údajů zde.

3.8 Návštěvníkům se zaručuje skutečnost, že Stránka neobsahuje programy software nebo jejích složky, které by mohli ovlivnit výkonnost a fungování nástroje používaného pro přístup na Stránku.

Bezpečnost Zaměstnavatelů

3.9 Společnost vynakládá úsilí za účelem ujištění, že Uživatele, kteří se přihlašují na profily Zaměstnavatelů, mají kapacitu zastupovat Zaměstnavatele na základě smluvního vztahu mezí danými subjekty.

3.10 V případě, že Společnost obdrží písemné žádosti spolu s jasnými důkazy ze strany Zaměstnavatelů, s upozorněním, že někdo se přihlásil na jejích stránky, aniž by vlastnil potřebnou plnou moc ze strany Zaměstnavatele. Společnost bude spolupracovat se Zaměstnavatelem za účelem identifikace míry používání účtu Zaměstnavatele v rámci Stránky nezákonným způsobem. Přesto, Společnost neprovede deaktivaci účtu Zaměstnavatele aktivovaný neoprávněným Uživatelem, jen na základě písemné žádosti, ale neopodstatněné, ze strany Zaměstnavatele.

3.11 Uživatel, který spravuje účet Zaměstnavatele nese odpovědnost za příspěvky a provedené akce ze strany daného Zaměstnavatele v rámci Stránky. V případě chybějící písemné odůvodněné žádosti ze strany Zaměstnavatele, Společnost nebude zasahovat do aktivity provedené ze strany Zaměstnavatele v rámci Stránky.

3.12 Účet Zaměstnavatele je vytvořen tak, aby mohl být dostupný jen jedné osobě v danou chvíli. Zaměstnavatel má možnost jmenovat více osob v rámci obchodních vztahů, které umožňují zastupování Zaměstnavatele v rámci Stránky, za účelem provozování účtu Zaměstnavatele střídavým způsobem. Zaměstnavatel nese plnou a exklusivní odpovědnost za bezpečnost svého účtu v rámci Stránky.

4. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

4.1 Máte možnost sdílet v rámci Stránky, názory a zkušenosti týkající se doby trávené v postavení zaměstnance nebo spolupracovníka daného Zaměstnavatele, v rámci sekce určené hostingu informací týkajících se Zaměstnavatelů.

4.2 Odpovědnost za jasnost a pravdivost poskytnutých informací, dat a zpráv je vaším úkolem. Neneseme žádnou odpovědnost spojenou s prověřováním pravdivosti vašich tvrzení, monitorováním nebo přezkoumáním přesnosti, úplnosti nebo shody s platnou legislativou vašich komentářů a zveřejněného obsahu z vaší strany.

4.3 V okamžiku zaslání komentáře k zveřejnění, nesete plnou odpovědnost ohledně každého komentáře, který:

a) porušuje jakékoli platné zákony v Rumunsku (například, právní rámec týkající se pomluv nebo práva na soukromý život, důstojnosti nebo image osoby) nebo podepsanou smlouvu se Zaměstnavatelem, o kterém zveřejňujete komentář (například autorské právo nebo smluvní ustanovení týkající se mlčenlivosti);

b) mají neslušný, urážlivý, ohavný, ohrožující, násilný, zneužívající charakter, vyjadřují zlobu s tendencí k obtěžování nebo diskriminaci prostřednictvím každého kritéria, mají pornografický nebo profanační charakter nebo podporují chování považované za trestní čin nebo porušení zákona; je zakázán jakýkoli osobní útok. Zachovejte úctu ostatním Uživatelům a udržujte diskuze v mezích slušného chování. Společnost si vyhrazuje právo vymazat komentáře, na které ostatní Uživatele upozornili, že se jedna o porušení tohoto paragrafu nebo které se neshodují tímto paragrafem.

c) mají charakter „spam“ nebo představují jakoukoli jinou formu nevyžádané reklamy, akčních materiálů nebo komerčních zpráv, výjimkou míst, kde tato aktivita je povolena výslovným způsobem. Společnost si vyhrazuje právo vymazat komentáře, na které ostatní Uživatele upozornili, že se jedna o porušení tohoto paragrafu nebo které se neshodují tímto paragrafem.

4.4 Prosíme vás o správné používání rumunského jazyka (používejte celá slov, čárku, tečku a pomlčku). Zároveň nepoužívejte slovník typu „chat“. Zkontrolujte text před zveřejněným. Tímto způsobem se ujistíte, že zpráva je lehce čitelná a pochopitelná ze strany ostatních návštěvníků stránky.

4.5 Neodkazujte se nadměrně na předchozí komentáře; citujte jen důležitá místa, tak aby komentáře byli lehce čitelné. Žádáme vás o specifikaci jména, ID nebo nickname autora citovaného komentáře. Je zakázáno jen vložení citace bez osobního příspěvku nebo bez uvedení zdroje/autora. Zprávy tohoto typu budou smazány. Je zakázáno používání jména, ID nebo nickname název, značku nebo osobní stránku Zaměstnavatele.

4.6 Schválené a zveřejněné příspěvky v rámci Stránky (komentáře, hodnocení, informace o mzdách, informace o procesu pohovorů a balíků výhod atd.) mohou být upravovaný nebo vymazány ze strany autora nejpozději do 48 hodin od zveřejnění. S ohledem na skutečnost, že každý příspěvek je osobní a subjektivní vnímání každého Uživatele, v čase se mohou měnit, proto je zde lhůta 48 hodin pro každého Uživatele, za účelem úprav vlastního příspěvku. Po uplynutí 48. hodinové lhůty, příspěvky se nadají upravovat z důvodu zachování určité kontinuity diskuzí. Uživatele, kteří chtějí znovu hodnotit daného Zaměstnavatele mají možnost po uplynutí 6 měsíců od předchozího hodnocení.

4.7 Jednou komentář zveřejněn, poskytujete nám neexklusivní licenci, zdarma, časově neomezená na území Rumunska, za účelem rozmnožování, publikace, přenosu a šíření komentáře v rámci provozování a rozvoje Stránky.

4.8 Jakékoli porušení výše uvedených povinnosti se trestá vymazáním vašich komentářů a/nebo omezením vašeho přístupu na Stránku. Dané vyhrazené právo nemusí být interpretováno jako náš souhlas nebo jako naši odpovědnost za obsah vašich komentářů nebo za obsah vloženém na Stránku, bez ohledu, zda uplatňujeme nebo ne toto právo.

4.9 Máte povinnost odškodného pro jakékoli přímé nebo nepřímé škody z důvodu zveřejnění obsahu, komentářů nebo materiálů vložené nebo zaslané vámi na Stránku, které nebyli zamítnuté nebo vymazané po zveřejnění (které nevykazovali zjevně nezákonný nebo škodlivý charakter).

4.10 Je zakázáno:

(i) rozmnožování, kopírování, distribuce nebo zužitkování Stránky, včetně jakékoli části, pro jakýkoli účel, bez našeho předchozího písemného souhlasu;
(ii) stahování nebo kopírování informací ve prospěch jiného obchodu; a
(iii) používání nástrojů pro extrakci dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.

4.11 Nemáte právo vkládat virusy nebo jiné materiály technologické škodlivé, pokoušet se získat neoprávněný přístup na naše Stránky nebo utočit na Stránky. Jakékoli podobné pokusy, které mohou představovat přestupky, budou oznámené kompetentním orgánům.

5. PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE SCHVÁLOVÁNÍ A MODEROVÁNÍ ZPRÁV, VČETNĚ HODNOCENÍ, INFORMACÍ O MZDACH A POHOVORŮ NEBO DALŠÍCH DAT POSKYTNUTÝCH ZE STRANY UŽIVATELŮ

5.1 Stránka je určená stát se záchytným a informačním bodem pro osoby v hledání pracovního místa, pro osoby, které se zajímají o pracovním prostředí a atmosféře v rumunských společnosti, včetně společnosti, které si kladou za cíl zlepšování vztahů se současnými a budoucími zaměstnanci.

5.2 Společnost je nestranným subjektem v rámci diskuzí mezi Uživatele a/nebo Zaměstnavatele a neprovádí průzkumy za účelem zjištění originalitu obsahu zpráv (včetně hodnocení, informací o mzdách a pohovorů a další data poskytnutá ze strany Uživatele), z tohoto důvodu máte povinnost poskytovat reálná data potřebná a užitečná pro návštěvníky Stránky.

5.3 Stránka je moderována týmem, který analyzuje obdržené zprávy prostřednictvím Stránky a schvaluje všechny zprávy, které se shodují s těmito Podmínkami.

Zároveň, moderátoři Stránky budou brát v potaz následující aspekty:

a) Stejný způsob moderování/schvalování/zamítnutí zpráv se aplikuje pro všechny obdržené zprávy (včetně hodnocení, informací o mzdách a pohovorů a další data poskytnutá ze strany Uživatele), bez ohledu na skutečnost, že přichází od bývalých nebo současných zaměstnanců nebo zástupců Zaměstnavatelů;

b) poskytnuté informace ze strany Uživatelů musí budit zájem a pomáhat Návštěvníkům a/nebo Uživatelům Stránky;

c) Nebudou akceptované k zveřejnění obecné zprávy bez zájmu pro Návštěvníky a/nebo Uživatele Stránky nebo zprávy bez založení na argumentech (v případě, že situace to vyžaduje);

5.4 Společnost si vyhrazuje právo nepublikovat názory, které nejsou v souladu s Podmínkami nebo které považuje za škodlivé, pod jakoukoli formu, vlastní image, partnerům nebo třetím stranám, tím, že bude informovat Uživatele autora ohledně dané skutečnosti.

5.5 Společnost poskytuje možnost Uživatelům a Zaměstnavatelům postavit se oficiálně proti informacím, které nejsou souladu s realitou prostřednictvím uplatnění práva repliky na Stránce nebo prostřednictvím okamžitého informování zástupců Stránky.

5.6 V případě upozornění na porušení zákona nebo smluv, provedeme smazání jen těch komentářů a materiálů pro které existují parné a nevyvratitelné důkazy prokazující předpokládané nedostatky: v případě chybějících důkazů budeme ctít právo svobodného vyjádření názorů Uživatelů.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1 Společnost neručí za přesnost a správnost nebo aktuální charakter za hosting informací na Stránce. V případě podezření, že jakákoli informace porušuje zákonná práva fyzických nebo právnických osob, je zapotřebí nahlásit dané situace na adresu [email protected] společně s poskytnutým jasných a relevantních důkazů proti těmto podezřelým informacím.

6.2 Společnost nepodporuje, prostřednictvím zveřejnění, publikované názory. Stránka má nestrannou roli týkající se usnadnění přístupu veřejnosti k informacím o trhu práce. Předáváme jakoukoli odpovědnost (ať už na základě smlouvy nebo na jiné základy) vyplývající nebo v souvislosti s přístupem a používáním naší Stránky nebo jiné přidružené stránky, v mezích stanovených platnou legislativou, výjimkou způsobených ztrát nebo škod z důvodu podvodu, úmyslných chyb nebo hrubé nedbalosti.

6.3 Poskytnutá data ze strany Uživatelů v procesu registrace nemohou byt poskytnutá jiných osob výjimkou případu, kdy právní řád vyžaduje tento krok a výjimkou situacích popsaných v Politice týkající se zpracování osobních údajů dostupná zde.
6.4 Stránka nebude vždy disponibilní a může vykazovat určité chyby. To znamená, že jste odpovědní za používání Stránky na vlastní riziko, bez jakýchkoli záruk ze strany Společnosti.

6.5 Stránka může obsahovat odkazy na stránky provozované třetími stranami, s odpovídajícím označením pro snadnou identifikaci. Zahrnutí na naše Stránku jakéhokoli odkazu na stránku třetí strany neznamená, že schvalujeme, akceptujeme nebo odsouhlasujeme odpovědnost pro danou stránku třetího subjektu, obsah nebo používání stránky, nebo používání produktů nebo služeb poskytnutých prostřednictvím této stránky. Nemáme povinnost filtrovat a monitorovat a ani jsme nezkoumali ani nemonitorovali žádnou stránku třetích osob z hlediska přesnosti, úplnosti nebo shody s platnou legislativou. Neneseme odpovědnost za způsobené ztráty nebo škody z důvodu používání Stránky nebo spoléhání na stránky třetích osob, které používáte na vlastní riziko v podmínkách specifikovaných v rámci těchto stránek.

6.6 Máte možnost vytvořit hyperlink na naši Stránku z jiné stránky nebo z jiného dokumentu bez našeho předchozího písemného souhlasu, s dodržením podmínek stanovených v této klauzuli. Hyperlink neznamená, že schvalujeme vaše produkty nebo služby nebo jakékoli produkty nebo služby stránky, kam vkládáte odkaz na naši Stránku, nebo dostupné prostřednictvím této stránky, v případě, že zjistíme hyperlink umístěn na stránku s nezákonným, ohrožujícím, hanlivým, obscénním, pornografickým nebo profanujícím obsahem, nebo která by představovala a vedla k takovému chování, které by mohlo být považováno za trestní čin nebo přestupek, nebo, že v interpretaci Společnosti poškozuje nebo by mohla poškozovat zájmy nebo reputaci Společnosti a Stránky nebo společnosti s kterými spolupracujeme (nebo naše či cizí produkty a/nebo služby). Budeme používat zákonné prostředky a požadovat vymazání tohoto hyperlinku ze stránky, která porušuje danou klauzuli.

6.7 Vyhrazujeme si právo kdykoli požadovat, bez ohledu na důvody, aby jakýkoli odkaz, vytvořený směrem k naší Stránce z jiné stránky nebo dokumentu, byl vymazán. V tomto případě zašleme upozornění týkající se ukončení na jméno zapsaného v rámci vaši registraci, na název domény stránky nebo na jakoukoli e-mailovou adresu poskytnutou na vaší stránce. Budete mít povinnost vymazat hyperlink nejpozději do 5 dní od doručení upozornění.

7. DUŠEVNÍ PRÁVO, OBCHODNÍ ZNAČKA, AUTORSKÉ PRÁVO A SOFTWARE

7.1 UNDELUCRAM (KDEPRACUJEME) je zaregistrovaná kombinovaná obchodní značka exklusivně ze strany Společnosti a může být použitá jen s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

7.2 Všechna duševní práva týkající se Stránky, včetně obsahu, designu, grafiky, loga, obrázků, audio/video záznamy, jsou exklusivním vlastnictvím Společnosti.

7.3 Zveřejňování komentářů a obsahu z vaší stran v postavení Uživatele vám neuděluje žádné právo nebo titul týkající se Stránky.

7.4 Všechna autorská práva týkající se programů software použitých na Stránce jsou vlastnictvím Společnosti, kromě software typu open source. Celý obsah software, jeho vývoj a samotný software jsou chráněné zákonem o autorských práv. Jakékoli jiné využití, včetně rozmnožování, upravování, distribuování, zasílání, nové publikování, vizualizováni nebo exekuce obsahu této Stránky jsou zakázané výjimkou předchozího písemného souhlasu Společnosti.

Nejnovější hodnocení
Žádné dobře duvody
Brigáda - pokladny
Příjemný kolektiv, snadná práce, výplata do 7.dne v měsíci na účtu.
Pracovník přepážky
Jediny duvod, proc jsem se jeste nervove nezhroutila, jsou moje kolegyne.
Nedávno přidané platy
IT analytik
39.000 CZK
QA tester
33.000 CZK
Vedoucí Oddělení
77.000 CZK